dzisiaj jest: 19 stycznia 2018. imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
 
Dla przedsiębiorców
Informacje dla przedsiębiorców dotyczące uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:
 • opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wróblew,
 • ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
 • prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Rada Gminy Wróblew w drodze uchwały nr XXXII/178/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r określiła wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  (załącznik nr 1).

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części zostały określone w drodze uchwały Rady Gminy Wróblew nr XXIX/156/13 z dnia 12 lutego 2013 r. (załącznik nr 2).

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wróblew udziela w drodze decyzji Wójt Gminy Wróblew.

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 2. określenie przedmiotu i obszaru działalności,
 3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
 4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
 5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
 6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
Wzór wniosku (załącznik nr 3) - w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wzór wniosku (załącznik nr 4) - w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Wzór wniosku (załącznik nr 5) - w zakresie  prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
Oświadczenie, o którym mowa wyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Wójt Gminy może:
 1. wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem;
 2. dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Wójtowi Gminy wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu. Odmowa wydania zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim warunków, organ, który wydał zezwolenie, wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszania tych warunków. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza te warunki, organ cofa, w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania.
Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska.

Informacje dla przedsiębiorców dotyczące wpisu do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wróblew

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) od 1 stycznia 2012 r. działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymaga uzyskania wpisu do Rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Wróblew.  Wpisu do Rejestru działalności regulowanej oraz zmiany wpisu w Rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w Rejestrze.

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o wpis do rejestru (wzór wniosku - załącznik nr 6 oraz oświadczenia - załącznik nr 7)
 2. Załączniki do wniosku:
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 • pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku występowania przez pełnomocnika,
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zawierające: firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy, oznaczenie miejsca i daty złożenia oświadczenia, podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Miejsce złożenia dokumentów Urząd Gminy Wróblew, Wróblew 15 98-285 Wróblew, pok nr 10.

Opłata skarbowa za uzyskanie wpisu do rejestru - 50 zł

25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).

Termin załatwienia sprawy - dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w ciągu 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Jeżeli organ nie dokona wpisu w ww. terminie, a od dnia wpływu wniosku do organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. Organ dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy oraz wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.); Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy oraz nr telefonu, fax i adres e-mail,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.
Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku, gdy:
 • przedsiębiorca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania przedmiotowej działalności, niezgodne ze stanem faktycznym,
 • przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie,
 • organ stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę,
 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 • stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie Gminy Wróblew,
 • stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 • stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych,
 • przedsiębiorca, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i nie świadczy usługi odbierania odpadów komunalnych w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 ustawy, w kolejnym roku kalendarzowym nie osiągnął poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2 ustawy,
 • przedsiębiorca złoży pisemny wniosek o wykreślenie z rejestru.
W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć Prezydentowi Miasta Świdnica, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Wróblew (załącznik nr 8).

Wykaz przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (załącznik nr 9).


Opublikowano: 2015-03-13  10:00:39

Załącznik Nr 1 - Uchwała Nr XXXII/178/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 kwietnia 2013r.

Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr XXIX/156/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 12 lutego 2013r.

Załącznik Nr 3 - Wzór wniosku w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Załącznik Nr 4 - Wzór wniosku w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Załącznik Nr 5 - Wzór wniosku w zakresie prowadzenia schronisk dla bedomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Załącznik Nr 6 - Wzór wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wróblew

Załącznik Nr 7 - Wzór oświadczenia

Załącznik Nr 8 - Wykaz przedsiębiorców posiadajacych aktualne zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Wróblew

Załącznik Nr 9 - Wykaz przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz przedsiębiorców posiadających pozwolenie na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz na Prowadzenie przez przedsiębiorców działalności dotyczącej prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt

drukuj